Algemene voorwaarden motortrainingen & -reizen

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen via en/of uitgevoerd door Motorlangweekend.nl

Privacy: de organisator zal de persoonlijke informatie van deelnemers vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor doeleinden met betrekking tot de training of reis.

Deelname: Deelnemers volgen de training of reis op hun eigen, of op een zelf gehuurde of geleende motor. De organisator van de training is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de gehuurde of geleende motor en kan de deelnemers niet helpen bij het vinden van dergelijke motoren.

Als een deelnemer een geleende of gehuurde motor gebruikt, dient de deelnemer er zeker van te zijn dat de eigenaar of verhuurder van de motor ermee akkoord gaat en dat de motor geschikt is voor deelname aan de motortraining. De deelnemer dient ook zelf te zorgen voor de verzekering van de geleende of gehuurde motor en de daarbij behorende documenten.

Aansprakelijkheid: deelnemers nemen deel aan de motortraining of reis op eigen risico en dienen zich te realiseren dat er risico’s verbonden zijn aan het rijden op de motor. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die deelnemers mogelijk oplopen tijdens de training of reis.

Aansprakelijkheid van de organisator: de organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan de motorreis of -training, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisator. De organisator is ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de verstrekte informatie over de reis of training.

De organisator is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de geleende of gehuurde motor en de deelnemer dient alle kosten voor reparatie of vervanging van de motor te dragen in geval van schade. De deelnemer is volledig aansprakelijk voor schade aan de eigen of gehuurde of geleende motor en vrijwaart de organisator van elke aansprakelijkheid in dit verband.

Aansprakelijkheid van de deelnemer: de deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die hij of zij tijdens de reis of training veroorzaakt aan derden, aan de accommodatie of anderszins.

Naleving van wet- en regelgeving: deelnemers dienen zich te houden aan de geldende (lokale) wet- en regelgeving met betrekking tot het rijden op de motor en dienen te beschikken over de vereiste rijbewijzen en documenten. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes of andere straffen die deelnemers oplopen als gevolg van het niet naleven van deze wet- en regelgeving.

Verzekering: de deelnemer dient zelf te zorgen voor een adequate reis- en annuleringsverzekering en een (WA)verzekering voor de motor. De deelnemer dient de polisvoorwaarden van deze verzekeringen zorgvuldig door te nemen om te controleren of deze voldoende dekking bieden voor de reis of training.

Gezondheid: de deelnemer dient fysiek en mentaal gezond te zijn om deel te nemen aan de motorreis of -training. Als de deelnemer twijfelt over zijn of haar gezondheid, wordt aangeraden om een arts te raadplegen voordat hij of zij zich inschrijft voor de reis of training.

Medische informatie: deelnemers dienen relevante medische informatie voorafgaand aan de training of reis te delen met de organisator, zodat deze indien nodig hier rekening mee kan houden tijdens de training of reis.

Annulering: als de deelnemer de motorreis of -training wenst te annuleren, dient hij of zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de organisator. Bij annulering tot 4 weken voor vertrek wordt het volledige bedrag gerestitueerd, met uitzondering van de administratie- en behandelingskosten. Bij annulering binnen 4 weken voor vertrek is restitutie niet meer mogelijk.

Wijzigingen: de organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het reis- of trainingsprogramma als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van de organisator kan leiden. De organisator zal de deelnemers tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.
De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de planning, route, accommodatie of andere aspecten van de training of reis, als dit nodig blijkt omwille van veiligheidsredenen of andere omstandigheden.

Overmacht: de organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, annuleringen of andere problemen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, politieke onrust of andere onvoorziene omstandigheden.

Klachten: als de deelnemer tijdens de motorreis of -training klachten heeft, dient hij of zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de organisator, zodat deze kan proberen de klachten te verhelpen. Als de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost, dient de deelnemer dit schriftelijk kenbaar te maken aan de organisator.